Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (zamieszkały na terenie gminy Pabianice) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) 600 zł.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKÓW:

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami składamy do 14 września br.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej szkoły.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym Anną Jabłońską

Załączniki:

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.