Rewalidacja – termin ten pochodzi od łacińskich słów RE – znów oraz VALIDUS – mocny.

Oddają one trafnie istotę rewalidacji. Jest to bowiem szereg długotrwałych i usystematyzowanych działań wychowawczych, terapeutycznych i edukacyjnych mających na celu usprawnienie zaburzonych funkcji, tak by osoba niepełnosprawna fizycznie lub/i intelektualnie odzyskała sprawność w stopniu pozwalającym jej na optymalne funkcjonowanie w środowisku. W procesie rewalidacyjnym ważne jest stawianie na mocne strony dziecka, rozwijanie i pobudzanie najsilniejszych funkcji psychicznych i fizycznych, optymalne korygowanie istniejących zaburzeń, stymulowanie rozwoju oraz wyrównywanie braków poprzez zastępowanie – tak, by dziecko było w pełni samodzielne.

Aby podejmowane działania były efektywne istotna jest jak najwcześniejsza i trafna diagnoza. Zalecenia zawarte w orzeczeniu, wywiad, wnikliwa obserwacja dziecka oraz współpraca z rodzicami pozwalają starannie opracować indywidualne metody pracy z dzieckiem, dostosowane do jego potrzeb i możliwości.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Pabianicach jest placówką, w której zajęcia rewalidacyjne obejmują wszystkich uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Są to dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi, jak: autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchowa, niedosłuch, niedowidzenie czy zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Nasza kadra pedagogiczna jest doskonale przygotowana, by prowadzić zajęcia rewalidacyjne fachowo i efektywnie. Każdy spośród siedemnastu specjalistów posiada uprawnienia do pracy z konkretnym rodzajem dysfunkcji.

Rewalidacja zwykle prowadzona jest indywidualnie w formie zaleconych zajęć, np.: korekcyjno–kompensacyjnych, stymulujących procesy poznawcze, terapii logopedycznej, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, treningu umiejętności społecznych, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej itp.

Aby efekty zajęć rewalidacyjnych były jak najlepsze stosowana jest metoda systematyczności, konsekwencji i stopniowania trudności. Wszelkie działania mają na celu rozwijać procesy poznawcze, usprawniać koordynacje ruchową, uczyć jak radzić sobie z emocjami, wyrównywać braki w nauce, a przede wszystkim wyposażyć dziecko w wiedzę

i umiejętności przydatne w dalszej edukacji i samodzielnym, dorosłym życiu.