Metody aktywne w nauczaniu to podejście edukacyjne, które kładzie nacisk na zaangażowanie uczniów poprzez interaktywne, praktyczne doświadczenia i aktywne uczestnictwo w procesie nauki. Zamiast jednostronnej dydaktyki, gdzie nauczyciel przekazuje wiedzę, metody aktywne angażują uczniów w proces myślenia, analizy i rozwiązywania problemów. Ta interaktywna forma nauczania może zwiększyć zrozumienie materiału, zachęcić do krytycznego myślenia i poprawić retencję wiedzy.

Istnieje wiele zalet metod aktywnych:

 1. Zwiększone zaangażowanie uczniów: Poprzez aktywne uczestnictwo, uczniowie są bardziej zaangażowani w proces nauki. Może to prowadzić do większego zrozumienia
  i lepszej retencji materiału.
 2. Rozwój umiejętności praktycznych: Metody aktywne często wymagają praktycznego stosowania wiedzy w różnych kontekstach, co może pomóc w rozwoju umiejętności praktycznych i umiejętności życiowych.
 3. Ułatwienie zapamiętywania: Aktywne metody nauczania, takie jak gry, zabawy, symulacje czy projekty grupowe, mogą pomóc m.in. w lepszym zapamiętywaniu słownictwa, gramatyki i innych elementów językowych poprzez doświadczanie ich w praktycznych sytuacjach.
 4. Wzmacnianie współpracy: Wiele metod aktywnych promuje współpracę i komunikację między uczniami, co może prowadzić do lepszego zrozumienia materiału i rozwijania umiejętności społecznych.
 5. Podnoszenie samooceny: Poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach, uczniowie mogą doświadczyć sukcesów i osiągnięć, co może przyczynić się do podniesienia ich poczucia własnej wartości i pewności siebie w kontekście nauki języka obcego.

Popularne Metody Aktywne:

 1. Dyskusje grupowe: Polegają na prowadzeniu dyskusji na temat określonego zagadnienia, które wymaga analizy, krytycznego myślenia i argumentacji. Nauczyciel może pełnić rolę moderatora, podczas gdy uczniowie wymieniają swoje poglądy i argumentują swoje stanowiska.
 2. Zadania projektowe: Uczniowie pracują nad konkretnym projektem, który wymaga zastosowania wiedzy w praktyce. Może to obejmować badania, eksperymenty, tworzenie prezentacji lub rozwiązywanie problemów.
 3. Gry dydaktyczne: Gry są używane do nauczania poprzez interaktywną zabawę. Mogą one obejmować quizy, symulacje, konkursy czy gry planszowe, które angażują uczniów i pomagają w utrwaleniu wiedzy.
 4. Szkolenia praktyczne: Uczniowie uczą się poprzez praktyczne doświadczenia, takie jak symulacje zawodowe, wycieczki terenowe, laboratoria czy praktyki zawodowe.
 5. Metoda communicative approach (komunikatywna): Skupia się na komunikacji jako głównym celem nauki języka. Uczniowie uczą się języka poprzez interakcję w realistycznych sytuacjach komunikacyjnych, takich jak role-play, symulacje czy zadania grupowe.
 6. Metoda TPR (Total Physical Response): Polega na nauce poprzez działanie i reakcję na polecenia w języku docelowym. Nauczyciel używa gestów, ruchu ciała i aktywności fizycznych, aby uczniowie mogli przyswoić nowe słownictwo i struktury językowe.

Metody aktywne w nauczaniu mogą mieć znaczący wpływ na proces uczenia się uczniów, zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa, rozwijania umiejętności praktycznych i krytycznego myślenia. Poprzez interaktywne i praktyczne podejście do nauki, te metody mogą pomóc uczniom lepiej zrozumieć materiał i lepiej go zapamiętać, co przekłada się na bardziej skuteczne i efektywne uczenie się.

Wdrażanie metod aktywnych wymaga elastyczności i zaangażowania zarówno nauczycieli, jak i uczniów, ale może przynieść liczne korzyści dla procesu nauczania i uczenia się.

Praktyczne Ćwiczenia

Wprowadzenie metod aktywnych do procesu nauczania nie tylko sprawia, że lekcje są ciekawsze, ale także angażuje uczniów w sposób, który wspiera ich rozwój językowy i poznawczy. Poniżej przedstawiam cztery praktyczne ćwiczenia wykorzystujące te metody:

 1. Bingo

Bingo to zabawa, która nie tylko uczy słówek, ale także promuje interakcję i aktywne uczestnictwo. Nauczyciel kładzie na środku koła stos kart obrazkowych, a każdy uczeń losuje jedną kartę. Następnie nauczyciel wykłada na środek koła kartę bez ilustracji i wypowiada jej nazwę na głos. Uczeń, który posiada kartę z odpowiadającą ilustracją, kładzie ją na środku koła, powtarzając nazwę przedmiotu. Gra trwa aż wszystkie karty zostaną zwrócone na środek koła, a pierwszy i ostatni uczeń, którym skończą się karty, krzyczy „Bingo”.

 1. Wieża

W grze Wieża uczniowie tworzą konstrukcję, jednocześnie powtarzając słówka z kart. Nauczyciel umieszcza na środku koła stos kubeczków oraz zakryty stos kart z ilustracjami. Uczeń kładzie jeden z kubeczków na wierzchu stosu dnem do góry, losuje kartę, mówi na głos co wylosował, po czym układa kartę na wierzchu odwróconego kubeczka. Następnie kolejny uczeń robi to samo, układając kubeczek na karcie ułożonej przez poprzednią osobę. Gra trwa do momentu, w którym weźmie w niej udział każdy uczeń z koła.

 1. Packi

Packi to dynamiczna gra, która rozwija refleks i umiejętność skupienia uwagi. Nauczyciel wybiera dwóch uczniów, którzy siadają przed nim i otrzymują paczki na muchy. Następnie nauczyciel prezentuje na głos nazwy przedmiotów z trzech kart, które układa przed sobą
a uczniowie starają się jak najszybciej trafić właściwą kartę packą. Gra trwa do momentu zdobycia trzech punktów, lecz punkty są bardziej pretekstem sytuacyjnym niż celem samym w sobie.

 1. Gra w Klasy

Gra w Klasy integruje naukę z ruchem. Nauczyciel układa na podłodze kartę z ilustracją i podpisem a tuż obok układa dwie zakryte karty w takim kształcie i kierunku w jakim uczniowie mają ustawiać stopy. Powtarza tę czynność 4-6 razy – na to ile kart użyjemy składa się wiele czynników np. ilość dzieci lub miejsca w sali. Uczniowie ustawiają się w kolejce i po kolei przeskakują wg instrukcji od karty do karty wypowiadając na głos nazwy umieszczone na kartach.

Wymienione powyżej ćwiczenia to jedynie czubek góry lodowej. Niech stanowią dla Państwa inspirację do wprowadzania własnych pomysłów i modyfikacji. Zastosowanie ich na lekcji może zmniejszyć monotonię, zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa i pomóc w utrwaleniu nowego słownictwa. Poprzez interaktywną i angażującą formę nauki, można łatwo zwiększyć efektywność procesu nauczania i wspierać rozwój językowy swoich uczniów oraz podnieść atrakcyjność własnych lekcji.

Lech Sokołowski

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.